logo PWSIiP w Łomży

Państwowa Wyższa SzkołaInformatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

Drukuj

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Pomoc materialną w formie świadczeń, o których mowa w art. 173 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w ramach środków finansowych, którymi dysponuje Uczelnia, może otrzymać student, który spełnia warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz w niniejszym regulaminie.

2. Przyznając pomoc materialną studentom Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży należy przestrzegać zasad:

1) równości dostępu do świadczeń pomocy materialnej,

2) jawności działań przy zachowaniu ochrony danych osobowych.

Rozdział II

Fundusz pomocy materialnej

§ 2

Pomoc materialna dla studentów jest finansowana z funduszu pomocy materialnej, zwanego dalej „funduszem pomocy”, tworzonego na zasadach określonych w art. 103 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

§ 3

 1. Podziału środków, o których mowa w § 2, dokonuje Rektor w porozumieniu z Samorządem studenckim na podstawie informacji Kwestora o wielkości dotacji przyznanej z budżetu państwa na każdy rok oraz informacji o stanie funduszu pomocy.

 2. Środki przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów nie mogą być wyższe niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne i zapomogi.

Rozdział III

Rodzaje świadczeń pomocy materialnej i organa je przyznające

§ 4

Świadczeniami pomocy materialnej ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów, zwanymi dalej „świadczeniami”, są:

1) stypendia socjalne,

2) stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,

3) stypendium rektora dla najlepszych studentów,

4) zapomogi.

§ 5

Na mocy odrębnych przepisów student może starać się o przyznanie:

- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

§ 6

 1. Świadczenia, o których mowa w § 4 przysługują studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 2. Świadczenia, o których mowa w § 4 są przyznawane na wniosek studenta.

 3. Świadczenia, o których mowa w § 5, przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez senat uczelni.

 4. Studenci PWSIP, odbywający studia zagraniczne (ERASMUS) mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 4 na zasadach ogólnych.

 5. Student skierowany na studia do innej uczelni w kraju lub za granicą może otrzymywać wszystkie świadczenia pomocy materialnej, jeżeli spełnia wszystkie warunki niezbędne do ich przyznania.

 6. Pomoc materialna nie zostaje przyznana, a przyznana zostaje cofnięta w przypadku, gdy student:

   1. został zawieszony w prawach studenta,

   2. został skreślony z listy studentów,

   3. z chwilą ukończenia studiów (w tym także przedterminowego) oraz po upływie planowanego terminu ukończenia studiów.

7. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej cudzoziemcami mogą ubiegać się o pomoc materialną dla studentów zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

§ 7

 1. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 4 dla studentów PWSIiP są przyznawane przez Rektora, a w przypadku wniosku Samorządu Studenckiego o przekazanie tych uprawnień, przez Komisję Stypendialną, natomiast w zakresie odwołania przez Odwoławczą Komisję Stypendialną.

 2. Rektor powołuje drogą zarządzenia pięcioosobową Komisję Stypendialną i pięcioosobową Odwoławczą Komisję Stypendialną.

 3. W skład Komisji wymienionych w ust. 2 wchodzi po czterech studentów delegowanych przez właściwy organ Samorządu Studenckiego oraz pracownik Działu Spraw Studenckich.

 4. Komisje są powoływane na okres jednego roku akademickiego. Można być członkiem tylko jednej Komisji.

 5. Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej odbywa się na posiedzeniach Komisji w obecności co najmniej 50% składu Komisji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 6. Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej oraz załączniki należy składać w języku polskim. Do zaświadczeń w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski.

§ 8

 1. Od decyzji Komisji Stypendialnej przysługuje studentom odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 2. Rektor w ramach nadzoru może uchylić decyzje Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej niezgodne z przepisami ustawy lub Regulaminu.

 3. Do decyzji podjętych przez Komisję Stypendialną, Rektora lub Odwoławczą Komisję Stypendialną stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2000 nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2012 nr 0, poz. 270).

 4. Dane osobowe studentów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej oraz członków ich rodzin są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedno.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niniejszym regulaminem wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosków o przyznanie pomocy materialnej. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Student ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w Dziale Spraw Studenckich.

 5. W celu powiadomienia o przyznaniu bądź nie przyznaniu świadczeń pomocy materialnej, wysyła się do wszystkich studentów, którzy złożyli wnioski stypendialne decyzje w formie papierowej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Studenci mają również możliwość osobistego odbioru decyzji w Dziale Spraw Studenckich. Informacje w sprawie przyznania bądź nie przyznania świadczeń pomocy materialnej publikuje się dodatkowo na stronie internetowej Uczelni podając numer albumu studenta oraz informację o przyznaniu albo nieprzyznaniu stypendium.

§ 9

 1. Prawdziwości dokumentów złożonych z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej i zawarte w nich informacje zaświadcza własnym podpisem składający je student.

 2. Stwierdzenie podania fałszywych danych we wniosku o przyznanie pomocy materialnej powoduje natychmiastowe cofnięcie przyznanej pomocy oraz obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i może spowodować skierowanie sprawy na drogę postępowania dyscyplinarnego dla studentów.

 3. Stwierdzenie uchybienia w postępowaniu o świadczenie, mogącego mieć wpływ na decyzje o jego przyznaniu lub o jego wysokości, powoduje zawieszenie przyznanej pomocy oraz ponowne rozpatrzenie wniosku o świadczenie. Jeśli w wyniku ponownego rozpatrzenia decyzja zostanie uchylona bądź kwota świadczenia zmieni się, Student ma obowiązek zwrócić nienależnie pobrane świadczenie lub następuje wypłata wyrównania.

 4. Student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej składa wniosek przy użyciu elektronicznego Systemu Obsługi Stypendiów, dostępnego pod adresem internetowym https://www.pwsip.edu.pl

 5. Podstawą do oceny sytuacji materialnej jest wysokość udokumentowanych dochodów przypadających miesięcznie na osobę w rodzinie studenta, wyliczona według zasad określonych w załączniku nr 7 „Zasady ustalania i dokumentowania dochodu”.

 6. Przedstawione przez studenta zaświadczenia oraz oświadczenia o dochodach podlegają ocenie Komisji Stypendialnej, co do ich wiarygodności oraz rzetelności. W przypadkach budzących zastrzeżenia student ma obowiązek dostarczyć dodatkowe dokumenty potwierdzające jego sytuację materialną oraz rodzinną.

 7. Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna mogą żądać dostarczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalanie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, i uwzględnić ją w postępowaniu.

Rozdział IV

Przedział czasowy otrzymywania stypendium

§ 10

 1. Stypendia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3 studenci mogą otrzymać w danym roku akademickim przez czas do 9 miesięcy (bez trzech miesięcy wakacji letnich), a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy.

 2. W szczególnych przypadkach czas otrzymywania świadczeń, o których mowa w ust. 1 może wynieść 10 miesięcy. Szczególnymi przypadkami w tej sytuacji są:

  1. ciężka choroba, lub rekonwalescencja po ciężkiej chorobie przebytej przed powtarzanym rokiem (semestrem),

  2. bardzo trudna sytuacja materialna,

  3. aktywny udział w pracach Studenckiego Koła Naukowego,

  4. przygotowanie lub udział w ważnych imprezach uczelnianych,

  5. przygotowywanie lub udział w ważnych zawodach sportowych lub innych szczególnie ważnych imprezach.

 3. W czasie powtarzania roku (semestru) studiów oraz urlopu studenci mogą otrzymywać świadczenia, o których mowa w § 4, w przypadkach szczególnych. Szczególnymi przypadkami w tej sytuacji są:

   1. ciężka choroba, lub rekonwalescencja po ciężkiej chorobie przebytej przed powtarzanym rokiem (semestrem),

   2. bardzo trudna sytuacja materialna,

   3. aktywny udział w pracach Studenckiego Koła Naukowego,

   4. przygotowywanie się lub udział w ważnych imprezach uczelnianych,

   5. przygotowywanie się lub udział w ważnych zawodach sportowych lub innych szczególnie ważnych imprezach.

 4. Przypadki, o których mowa w ust. 2 i 3 uznaje się za obowiązujące, jeżeli zaistniały w ciągu roku akademickiego, do którego należy semestr, na który przydzielane jest stypendium.

 5. Stypendia, o których mowa w § 4 pkt 1-3 są przyznawane na rok akademicki, z wyjątkiem gdy ostatni rok studiów, zgodnie z programem studiów, trwa jeden semestr, przy czym po semestrze zimowym Rektor, w porozumieniu z Samorządem Studenckim PWSIP, może podjąć decyzję o zmianie kwot, o których mowa w § 11 ust. 2 oraz zmianie wysokości stypendium. Podjęcie decyzji przez Rektora skutkuje automatycznym wzrostem lub obniżeniem wysokości stypendium otrzymywanego przez Studentów Uczelni. O decyzji Rektora studenci są informowani w sposób zwyczajowo przyjęty na Uczelni.

 6. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów, kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 4, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów I stopnia, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat. Przez ukończenie studiów rozumie się określenie zawarte w Regulaminie Studiów w PWSIP w Łomży.

 7. Stypendium jest przyznawane począwszy od pierwszego dnia semestru lub od pierwszego dnia miesiąca, w którym student złożył kompletny wniosek.

 8. Student studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymać stypendia, o których mowa w § 4 na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

 9. Student ubiegając się o świadczenia wymienione w § 4, ma obowiązek złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Brak oświadczenia powoduje wstrzymanie wypłaty stypendium do momentu jego złożenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.

 10. Łączna, miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może być wyższa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

 11. Stypendia są wypłacane co miesiąc. Stypendium za miesiąc październik wypłacane jest w miesiącu listopadzie, razem ze stypendium za miesiąc listopad, a stypendium za miesiąc marzec, wypłacane jest w kwietniu razem ze stypendium za miesiąc kwiecień.

 12. Stypendium nie pobrane przez studenta w ciągu trzech miesięcy przepada i podlega zwrotowi do funduszu pomocy materialnej, jeżeli Uczelnia dopełniła wszelkich starań prowadzących do wypłacenia studentowi przyznanej pomocy materialnej.

Rozdział V

Stypendium socjalne

§ 11

 1. Stypendium socjalne może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej.

 2. Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.

 3. Wysokość dochodu, o której mowa w ust. 2, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.26)), oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.27)).

 4. Wysokość przyznanego stypendium socjalnego jest ustalana przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studentów na dany rok akademicki.

 5. Stypendium socjalne jest przyznawane na udokumentowany wniosek studenta, złożony w terminie podanym przez Komisję Stypendialną. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2.

 6. Termin, o którym mowa w ust. 5 jest terminem organizacyjnym, umożliwiającym dokonanie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów przekazanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego .

 7. Do wniosku o stypendium socjalne student zobowiązany jest załączyć wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną i materialną studenta. Jeśli załączone dokumenty są niekompletne to Komisja Stypendialna wzywa studenta do jego uzupełnienia. Nie uzupełnienie brakujących dokumentów przez studenta spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia przez Komisję Stypendialną.

 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna uwzględnia starania studenta w sprawie przyznania pomocy materialnej w innych terminach, przy czym w razie przyznania stypendium przysługuje ono od pierwszego dnia miesiąca, w którym student złożył kompletny wniosek i będzie wypłacane do końca danego roku akademickiego.

§ 12

 1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie (wzór wniosku stanowi załącznik nr 10).

 2. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

 3. Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim.

 4. Warunkiem otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości jest zakwaterowanie w domu studenta lub dołączenie do wniosku pisemnej umowy najmu, zawartej pomiędzy studentem a właścicielem obiektu znajdującego się na terenie miasta Łomża lub potwierdzenie tymczasowego zameldowania.

 5. Student traci prawo do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości jeżeli:

- zrezygnował z zakwaterowania w Domu Studenta lub innym obiekcie niż Dom
Studenta,

- został skreślony z listy studentów.

 1. Kierownik domu studenta przekazuje Przewodniczącemu Komisji Stypendialnej listy osób, które wykwaterowały się z domu studenta w poprzednim miesiącu, w terminie do 5 każdego miesiąca.

 

Rozdział VI

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

§ 13

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student od pierwszego roku studiów, który posiada orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 2. W przypadku gdy dokument stwierdzający niepełnosprawność wystawiony jest na czas określony, stypendium przyznaje się do miesiąca, w którym upływa termin ważności dokumentu, włącznie. W przypadku przedłożenia w ciągu 3 miesięcy od tego terminu zaświadczenia o niepełnosprawności, będącego kontynuacją poprzedniego, wypłatę stypendium wznawia się od następnego miesiąca, po którym przerwano wypłatę. Przekroczenie trzymiesięcznego terminu powoduje wznowienie wypłaty dopiero z miesiącem, w którym przedłożono zaświadczenie.

 3. Komisja Stypendialna, na podstawie dokumentów przedstawionych przez studenta podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, jego wysokości oraz okresie na jaki okres zostało przyznane. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3.

 4. Wysokość przyznanego stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest ustalana przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studentów na dany rok akademicki.

Rozdział VII

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

§ 14

 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na wniosek studenta. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4.

 3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów otrzymuje nie więcej niż 10% studentów, z tym że stypendium za wysoką średnią otrzymuje nie więcej niż 7% studentów z każdego roku, trybu i kierunku studiów.

 4. W liczbie 10% studentów, którzy mogą otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów, tworzy się kategorie, przydzielając im limity:

1. za wysoką średnią (dla najlepszych studentów, z każdego roku, trybu i kierunku studiów)

7%

2. za osiągnięcia naukowe

1%

3. za osiągnięcia artystyczne

0,5%

4. za osiągnięcia sportowe

1,5%

 

 1. Dla każdej kategorii określa się odrębne listy rankingowe. O miejscu studenta na liście rankingowej decyduje wysokość średniej lub suma punktów uzyskanych w ramach danej kategorii.

Listę rankingową dla kategorii „za wysoką średnią” ustala się w oparciu o dane zawarte w załączniku nr 11 z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Listę rankingowa dla kategorii „za osiągnięcia artystyczne” ustala się w oparciu o dane zawarte w załączniku nr 12.

Listę rankingowa dla kategorii „za osiągnięcia naukowe” ustala się w oparciu o dane zawarte w załączniku nr 13, natomiast listę rankingową dla kategorii „za osiągnięcia sportowe” ustala się w oparciu o dane zawarte w załączniku nr 14 do niniejszego regulaminu.

 1. W przypadku gdy kilku studentów otrzyma taką samą liczbę punktów uprawniających do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów w kategoriach: za osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe, kolejnym kryterium decydującym o przyznaniu stypendium będzie średnia ocen z poprzedniego roku studiów.

 2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokiej średniej z poprzedniego roku studiów może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów średnią ocen nie niższą niż 4,0.

 3. Średnia ocen uprawniająca studenta do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów wyliczana jest zgodnie z regulaminem studiów przez studentów oraz potwierdzana przez pracowników Działu Spraw Studenckich.

 4. Przedziały średnich ocen dla wyznaczenia poszczególnych stopni stypendium określa Rektor w drodze zarządzenia dokonując podziału studentów na trzy grupy na danym roku, trybie i kierunku studiów.

 5. Stypendium rektora dla najlepszych studentów można przyznać nie wcześniej niż po zaliczeniu I roku studiów. Stypendium nie przysługuje za rok akademicki, w którym jeden z semestrów został zaliczony warunkowo.

 6. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w ust. 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia i złożył wniosek wraz z załącznikami zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu.

 7. Studentom, którzy przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym przyznawane są stypendia, mieli przerwę w studiach dłuższą niż rok stypendium rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje. Wyżej wymienieni studenci mogą otrzymać je po zaliczeniu pełnego roku akademickiego w PWSIP.

 8. Student może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w każdej kategorii.

 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, po rozpatrzeniu wniosków Komisja stypendialna podejmuje decyzję o przyznaniu jednego świadczenia, które jest najkorzystniejsze dla studenta.

 10. Za szczególne osiągnięcia naukowe uznaje się:

  1. publikacje naukowe w czasopismach naukowych (w języku polskim oraz obcym),

  2. doniesienia konferencyjne (w języku polskim oraz obcym),

  3. współudział w grantach,

  4. osiągnięcia w kołach naukowych,

  5. referaty wygłoszone na konferencjach naukowych (w języku polskim oraz obcym),

  6. kursy, praktyki i staże nieobjęte programem studiów,

  7. inne rodzaje osiągnięć naukowych i aktywności naukowej lub popularnonaukowej.

 11. Za szczególne osiągnięcia artystyczne uznaje się:

  1. udział w konkursach, festiwalach, przeglądach, koncertach (na szczeblu międzynarodowym i krajowym),

  2. udział w wystawach, plenerach oraz warsztatach (na szczeblu międzynarodowym i krajowym),

  3. realizacja własnych projektów związanych z działalnością artystyczną.

 12. Za szczególne osiągnięcia sportowe uznaje się osiągnięcia zgodne z poniższą tabelą.

1. Rozgrywki na szczeblu międzynarodowym lub zawody tej samej rangi dla osób niepełnosprawnych

 

Igrzyska olimpijskie

miejsce od 1 do 3

70 pkt.

miejsce od 4 do 10

60 pkt.

udział

25 pkt.

Mistrzostwa świata

miejsce od 1 do 3

65 pkt.

miejsce od 4 do 10

55 pkt.

udział

25 pkt.

Puchar świata, Zawody Międzynarodowe

miejsce od 1 do 3

60 pkt.

miejsce od 4 do 10

50 pkt.

udział

25 pkt.

Mistrzostwa Europy

miejsce od 1 do 3

60 pkt.

miejsce od 4 do 10

50 pkt.

udział

25 pkt.

Puchar Europy,

Zawody Międzynarodowe (europejskie)

miejsce od 1 do 3

45 pkt.

miejsce od 4 do 10

35 pkt.

udział

20 pkt.

Uniwersjada

miejsce od 1 do 3

45 pkt.

miejsce od 4 do 10

35 pkt.

udział

20 pkt.

2. Rozgrywki Akademickich Mistrzostw Świata, Europy, Polski lub zawody tej samej rangi dla osób niepełnosprawnych

 

Akademickie Mistrzostwa Świata

miejsce od 1 do 3

50 pkt.

miejsce od 4 do 10

40 pkt.

Akademickie Mistrzostwa Europy

miejsce od 1 do 3

45 pkt.

miejsce od 4 do 10

25 pkt.

Mistrzostwa Polski Seniorów

Rozgrywki ligowe Ekstraklasa, I, II

 

miejsce od 1 do 3

 

40 pkt.

 

miejsce od 4 do 10

 

20 pkt.

Akademickie Mistrzostwa Polski

miejsce od 1 do 3

35 pkt.

miejsce od 4 do 10

15 pkt.

Puchar Polski

Turnieje ogólnokrajowe

miejsce od 1 do 3

30 pkt.

 

 1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium Rektora za osiągnięcia sportowe stanowi załącznik nr 14.

 2. Do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów powinny być dołączone dokumenty potwierdzające osiągnięcia wykazane przez studenta we wniosku.

 3. Wysokość przyznanego stypendium rektora dla najlepszych studentów jest ustalana przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studentów na dany rok akademicki.

§ 15

 1. Student, który powrócił z urlopu może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki wypracowane przez niego w roku poprzedzającym jego urlop dziekański.

 2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, student otrzymuje w wysokości, która obowiązuje po powrocie z urlopu dziekańskiego.

 3. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 

 

 

 

Rozdział VIII

Zapomogi

§ 16

 1. Zapomogę pieniężną przyznaje Komisja Stypendialna na wniosek studenta, który udokumentował potrzebę jej przyznania (wniosek powinien być udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami potwierdzającymi zdarzenie losowe i ponoszone z tego tytułu koszty) i złożył w Dziale Spraw Studenckich wniosek, którego wzór zawiera załącznik nr 5.

 2. Zapomoga nie jest przyznawana, jeżeli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie wynika z niskich dochodów osiąganych przez rodzinę studenta. W takim przypadku student może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego.

 3. Z tytułu tego samego zdarzenia student może otrzymać tylko jedną zapomogę, z wyłączeniem ciężkiej choroby osób wymienionych w ust. 6 pkt. 1 udokumentowanej aktualnymi zaświadczeniami.

 4. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

 5. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, który przejściowo z przyczyn losowych znalazł się w trudnych warunkach materialnych.

 6. Za przypadki losowe uznaje się w szczególności:

 1. poważną chorobę studenta lub członka najbliższej rodziny (małżonka studenta, dziecka, rodziców i rodzeństwa pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym),

 2. nieszczęśliwy wypadek studenta,

 3. śmierć członka najbliższej rodziny,

 4. innego zdarzenia losowego, powodującego znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej studenta (np. klęski żywiołowe, kradzieży na szkodę studenta, itp.).

 1. Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku.

Rozdział IX

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

§ 17

1.Stypendium ministra za wybite osiągnięcia na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim oraz:

 1)   szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku, lub

 2)   uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym - w okresie tych studiów.

2. uchylony

§ 18

 1. uchylony

 2. uchylony

§ 19

uchylony

Rozdział X

Dom Studenta

§ 20

 1. O przyznanie miejsca w Domu Studenta może starać się student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał mu studiowanie.

 2. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w DS mają studenci niepełnosprawni.

 3. Miejsce w domu studenta studentom PWSIiP przyznaje i uchyla Rektor.

 4. Studenci składają w Dziale Spraw Studenckich wniosek o przyznanie miejsca w DS (Złącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu).

 5. Jeżeli liczba wniosków nie przekroczy liczby wolnych miejsc w DS., przyznawane one są na podstawie złożonych wniosków.

 6. W przypadku przekroczenia limitu miejsc studenci składający wnioski są zobowiązani do dostarczenia dokumentów potwierdzających dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku, tak jak w przypadku stypendium socjalnego.

 7. Termin przyjmowania wniosków będzie podany do wiadomości studentów PWSIiP w miejscu powszechnie dostępnym dla nich na terenie Uczelni oraz na stronie internetowej Uczelni. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie będą rozpatrywane w trybie indywidualnym i tylko w przypadku, gdy w DS będą jeszcze wolne miejsca.

 8. Po rozpatrzeniu wniosków studentów PWSIiP lista osób skierowanych do zakwaterowania w DS. będzie dostarczona do Kierownika DS.

 9. Decyzje dotyczące przyznania miejsca w Domu studenta wysyłane są do wszystkich studentów oraz słuchaczy ASP (jednostki organizacyjnej PWSIP w Łomży), którzy złożyli podanie o przyznanie miejsca w DS, w formie papierowej za potwierdzeniem odbioru lub odbierane są przez studentów osobiście za pokwitowaniem w Dziale Spraw Studenckich. Lista studentów wraz z decyzją będzie również opublikowana na stronie internetowej Uczelni.

 10. W przypadku decyzji Rektora PWSIiP w sprawie przyznania miejsca w DS. studentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożony w terminie 14 dni od daty odebrania decyzji.

 11. Podziału miejsc w Domu Studenta dokonuje Kierownik DS.

 12. Student cudzoziemiec powinien wnieść opłatę za miejsce w domu studenta w terminie 3 dni od dnia zakwaterowania w Kasie Uczelni.

 13. Student może być zakwaterowany w Domu studenta w okresie wakacji na takich samych warunkach jak w roku akademickim. W takim przypadku student powinien złożyć wniosek o przydzielenie miejsca w DS (załącznik nr 6), jednak bez konieczności składania dokumentów potwierdzających dochód studenta.

Rozdział X

§ 21

Załączniki

Wprowadza się następujące załączniki:

 1. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.

 2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.

 3. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

 4. Wniosek o przekazywanie zapomogi i stypendium na rachunek bankowy.

 5. Wniosek o przyznanie zapomogi.

 6. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta studentom PWSIiP.

 7. Zasady ustalania i dokumentowania dochodu.

 8. Oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 9. Oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 10. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.

 11. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią.

 12. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne.

 13. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe.

 14. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia sportowe.

 15. Arkusz obliczenia dochodu studenta i członków rodziny.

§ 22

    1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Rektor

dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP

Wytworzył: Rektor
Dokument z dnia:2012-10-01
Opublikował:Tomasz Skrodzki
Publikacja z dnia:2012-10-25 12:56:20
Wersja dokumentu:1
Ilość wyświetleń:6580


Pokaż wszystkie dokumenty w kategorii Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży


18-400  Łomża, ul. Akademicka 14
tel. 86-215-59-53, fax 86-215-66-01

NIP: 718-19-47-148
Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3