Władze KU AZS PWSIP w Łomży

Zarząd klubu
p.o. Prezesa - Jerzy F. Miller
V-ce Prezes - Janusz Batalion
V-ce Prezes - Tadeusz Wałkuski
Skarbnik - Wacław Tarnacki
Sekretarz- Ewa Zawłocka
Członek - Marek Olbryś
Członek - Wojciech Mioduszewski
Członek - Zbigniew Karwowski

Sąd koleżeński
Przewodniczący – Paweł Remiszewski
Sekretarz – Karolina Gołąbiewska
Członek – Kamila Świniarska

Komisja rewizyjna
Przewodniczący – Jerzy Kruszewski
Sekretarz – Jan Kotowski
Członek – Krzysztof Szabłowski

Program działania

I. W zakresie spraw organizacyjnych i koordynacyjnych.
1.Ściśle realizuje postanowienia statutu i programu działania ZG AZS i Klubu.
2.Rozwija działalność społeczną na rzecz sportu  masowego i kwalifikowanego na terenie miasta Łomży.
3.Organizuje podsumowania roczne po zakończeniu sezonu startowego.
4.Współpracuje ze stowarzyszeniami kultury fizycznej a w szczególności z ZG AZS.
5.Organizuje zawody sportowe w zakresie sportu masowego i kwalifikowanego na terenie miasta Łomży zgodnie z kalendarzem imprez na dany rok.
6.Prowadzi działalność propagującą w zakresie przeciwdziałania patologią społecznym poprzez treningi i seminaria szkoleniowe.
7.Propaguje sport osób niepełnosprawnych poprzez treningi i organizację zawodów sportowych..
8.Uczestniczy w systemie współzawodnictwa sportowego AZS i MS.
9.Pozyskuje sponsorów wspierających finansowo rozwój sportu masowego i kwalifikowanego Klubu.
10.Współdziała w zakresie zadań programowych i finansowych z ZG AZS, związkami sportowymi, instytucjami państwowymi i samorządami.
11.Współdziała w zakresie szkoleniowym z dyrektorami szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
12.Współdziała w zakresie programowania sportu masowego i kwalifikowanego przez zamieszczanie w prasie, radiu, telewizji lokalnej i miejskiej informacji o osiąganych wynikach przez zawodników Klubu.
13.Zabezpiecza organizacyjną i biurową działalność Klubu.

II. W zakresie spraw metodyczno-szkoleniowych.
1.Powołuje odpowiedzialnych szkoleniowców do prowadzenia zajęć w sekcjach sportowych.
2.Organizuje seminaria, konsultacje, zgrupowania dla zawodników i studentów.
3.Wdraża do praktyki szkoleniowej nowoczesne metody prowadzenia treningu.
4.Opracowuje programy, kryteria i oceny wyników sportowych.
5.Prowadzi rejestr zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów.

III. W zakresie finansowo-gospodarczym.
1.Zarządza majątkiem Klubu.
2.Planuje, uchwala i zatwierdza budżet Klubowy.
3.Przyjmuje i zatwierdza roczny bilans Klubu.
4.Opracowuje programy szkoleniowe i preliminarze dla sekcji Klubowych.
5.Prowadzi ewidencję materiałowo-księgową Klubu.
6.Składa okresowe rozliczenia finansowe Klubu.
7.Obsługuje kasowo i rozlicza działalność sekcji Klubowych.