Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2019


Zarządzenie Nr 40/2019n w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z miejsca w Domu Studenta PWSIiP w Łomży w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 2 pkt. 6 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ustala się:

§ 1
W roku akademickim 2019/2020 ustala się następującą wysokość opłat za miejsca w Domu Studenta PWSIiP w Łomży:
1. Dla studentów PWSIiP w Łomży oraz uczniów AZSP przy PWSIiP w Łomży opłata za miejsce w pokoju dwuosobowym wynosi 370,00 zł. brutto miesięcznie (opłata zwolniona  jest od podatku VAT). Opłata za niepełny miesiąc zamieszkania (w przypadku, gdy okres zawartej umowy nie obejmuje pełnego miesiąca) studenta PWSIiP w Łomży oraz uczniów AZSP przy PWSIiP naliczana jest za każdą dobę według stawki równej 1/30 miesięcznej odpłatności.
2. Dla osób nie będących studentami PWSIiP w Łomży opłata za miejsce w pokoju dwuosobowym wynosi 500,00 zł. brutto miesięcznie (opłata zawiera 8% podatku VAT). Opłata za niepełny miesiąc zamieszkania (w przypadku, gdy okres zawartej umowy nie obejmuje pełnego miesiąca) osób nie będących studentami PWSIiP w Łomży, naliczana jest za każdą dobę według stawki równej 1/30 miesięcznej odpłatności.
3. Opłaty za korzystanie z jednorazowego noclegu wynoszą:
a) dla studentów PWSIiP w Łomży - 35,00 zł. brutto za jedną dobę/za łóżko (opłata zwolniona jest od podatku VAT),
b) dla słuchaczy studiów podyplomowych PWSIiP w Łomży – 40,00 zł. brutto za jedną dobę /za łóżko (opłata zawiera 8% podatku VAT),
c) dla studentów innych uczelni - 60,00 zł. brutto za jedną dobę/za łóżko (opłata zawiera 8% podatku VAT),
d) dla osób nie będących studentami:
- 70,00 zł. brutto za jedną dobę/za łóżko (opłata zawiera 8% podatku VAT),
- 120,00 zł. brutto za jedną dobę (opłata zawiera 8% podatku VAT) nocleg w pokoju dwuosobowym dla 2 osób,
e) dla osób zatrudnionych w Uczelni na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej- 25,00 zł. brutto za jedną dobę/za łóżko (opłata zawiera 8% podatku VAT) .
4. Opłata dla zorganizowanych  grup:
a) od 5 do 25 osób - 50,00 zł. brutto za jedną dobę/za łóżko (opłata zawiera 8% podatku VAT),
b) powyżej 25  osób - 45,00 zł. brutto za jedną dobę/za łóżko (opłata zawiera 8% podatku VAT).

§ 2
1. Jako zabezpieczenie ewentualnych szkód w majątku Uczelni powstałych z winy mieszkańca Domu Studenta pobierana jest kaucja gwarancyjna określona w Regulaminie Domu Studenta w wysokości równowartości miesięcznej opłaty za miejsce w pokoju.
2. Wniesienie kaucji w terminie do 30 września daje gwarancję rezerwacji miejsca w Domu Studenta.
3. Zasady rozliczania kaucji określa Regulamin Domu Studenta.
4. Czynsz miesięczny oraz kaucja płatne są zgodnie z zawartą umową najmu.
5. Od opłat wniesionych po terminie za każdy dzień zwłoki naliczane będą odsetki ustawowe.

§ 3
1. W indywidualnych sytuacjach Rektor lub Prorektor ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich  może zastosować obniżoną stawkę opłaty za korzystanie z miejsca w Domu Studenta przez osoby niebędące studentami.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor lub Prorektor ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich może zastosować obniżoną stawkę dla studentów maksymalnie do 50% wysokości opłaty za korzystanie z miejsca w Domu Studenta.
3. Wysokość opłat za miejsce w Domu Studenta została ustalona w porozumieniu z Samorządem Studenckim PWSIiP w Łomży.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2019r.   


Rektor
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

 

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_40_2019.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2019-05-14

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2019-05-29 15:53:25

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 386


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3