Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2020


Zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora Nr 59/19 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020

Na podstawie § 19 ust. 2 Regulaminu Studiów w Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, § 10 ust. 6 pkt 2, § 11 ust. 1 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w zw. z Uchwałą Senatu Nr 24/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 w sprawie czasowej modyfikacji programów studiów w roku akademickim 2019/2020 na kierunkach: Filologia studia I stopnia o profilu praktycznym, Pedagogika studia I stopnia o profilu praktycznym, Praca socjalna studia I stopnia o profilu praktycznym, Zarządzanie studia I stopnia o profilu praktycznym, Administracja studia II stopnia o profilu praktycznym, polegającej na zmianie kolejności realizacji zajęć w planach studiów, w związku z niemożnością realizacji praktyk zawodowych w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020  oraz  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020, poz. 511 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
1.    Dokonuje się zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w PWSIiP w Łomży poprzez dodanie dodatkowego zjazdu VI w terminie 24.04.2020 – 26.04.2020 r. w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych dla studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie.
2.    § 1 ust. 4  Zarządzenia Rektora Nr 59/19 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 otrzymuje brzmienie:

„ 4. studia niestacjonarne

SEMESTR ZIMOWY*

Kierunki studiów

Terminy zjazdów/liczba zjazdów

I

zjazd

II

zjazd

III

Zjazd

IV

zjazd

V

zjazd

VI

Zjazd

VII

zjazd

VIII zjazd

IX

zjazd

X

zjazd

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH (Administracja, Filologia, Pedagogika, Praca socjalna, Prawo, Zarządzanie)

04.10-06.10

18.10-20.10

25.10-27.10

08.11-10.11

22.11-24.11

06.12-08.12

13.12-15.12

10.01-12.01

24.01-26.01

X

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
(Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Wychowanie Fizyczne)

04.10-06.10

18.10-20.10

25.10-27.10

08.11-10.11

22.11-24.11

06.12-08.12

13.12-15.12

10.01-12.01

24.01-26.01

31.01-02.02

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUK O ŻYWNOŚCI (Automatyka i Robotyka, Informatyka, Technologia żywności i żywienie człowieka)

04.10-06.10

18.10-20.10

25.10-27.10

08.11-10.11

22.11-24.11

06.12-08.12

13.12-15.12

10.01-12.01

24.01-26.01

X

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUK O ŻYWNOŚCI (dotyczy studentów VII semestru kierunków: Automatyka i Robotyka, Informatyka, Technologia żywności i żywienie człowieka)

04.10-06.10

18.10-20.10

25.10-27.10

08.11-10.11

22.11-24.11

06.12-08.12

X

X

X

X

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego

03.02.2020 – 16.02.2020

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

17.02.2020 – 23.02.2020

Ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemu USOS oraz dostarczenia do Dziekanatów protokołów wydrukowanych z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

24.02.2020

dotyczy studentów VII semestru kierunków: Automatyka i Robotyka, Informatyka, Technologia żywności i żywienie człowieka

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego

09.12.2019 – 16.12.2019

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

17.12.2019 – 19.12.2019

Ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemu USOS oraz dostarczenia do Dziekanatów protokołów wydrukowanych z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

20.12.2019

SEMESTR LETNI*

Kierunki studiów

Terminy zjazdów/liczba zjazdów

I

zjazd

II

zjazd

III

Zjazd

IV

zjazd

V

zjazd

VI

zjazd

VII

zjazd

VIII zjazd

IX

zjazd

X

Zjazd

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH (Administracja, Filologia, Pedagogika, Praca socjalna, Prawo, Zarządzanie)

06.03-08.03

13.03-15.03

27.03-29.03

03.04-05.04

17.04-19.04

24.04-26.04

Zarządza-nie

studia I stopnia

08.05-10.05

22.05-24.05

05.06-07.06

19.06-21.06

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
(Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Wychowanie Fizyczne)

06.03-08.03

13.03-15.03

27.03-29.03

03.04-05.04

17.04-19.04

24.04-26.04

08.05-10.05

22.05-24.05

05.06-07.06

19.06-21.06

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUK O ŻYWNOŚCI (Automatyka i Robotyka, Informatyka, Technologia żywności i żywienie człowieka)

06.03-08.03

13.03-15.03

27.03-29.03

03.04-05.04

17.04-19.04

X

08.05-10.05

22.05-24.05

05.06-07.06

19.06-21.06

Sesja egzaminacyjna semestru letniego

22.06.2020 – 05.07.2020

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

03.09.2020 – 13.09.2020

Ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemu USOS oraz dostarczenia do Dziekanatów protokołów wydrukowanych z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

14.09.2020

                       

* w semestrze, poza zajęciami dydaktycznymi, studenci zobowiązani są także do realizowania w wyznaczonych terminach, praktyk oraz wszelkich innych form zajęć wynikających z planów i programów studiów poszczególnych kierunków.”

 
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP


 

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_42_20.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2020-04-21

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2020-04-24 15:19:50

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 690


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3