Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2020


Zarządzenie Nr 53/20 w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Nr 59/19 z dnia 28.06.2019r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85), § 19 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Studiów w Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, § 10 ust. 6 pkt 2, § 11 ust. 1 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020, poz. 911) zarządza się, co następuje:

§ 1
1. W zarządzeniu Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Nr 59/19 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 wprowadza się następujące zmiany:

 § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się organizację roku akademickiego 2019/2020 w sposób następujący:

1.    studia stacjonarne

SEMESTR ZIMOWY*

01.10.2019 – 28.02.2020

Zajęcia dydaktyczne

01.10.2019 – 02.02.2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

31.10.2019 – 01.11.2019

Przerwa świąteczna

23.12.2019 – 06.01.2020

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego

03.02.2020 – 16.02.2020

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

17.02.2020 – 23.02.2020

Ostateczny termin wprowadzenia ocen
do systemu USOS oraz dostarczenia
do Dziekanatów protokołów wydrukowanych
z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

24.02.2020

Przerwa międzysemestralna

24.02.2020 – 29.02.2020

SEMESTR ZIMOWY*

dotyczy studentów VII semestru kierunków: Automatyka i Robotyka, Informatyka, oraz Technologia żywności i żywienie człowieka

01.10.2019 – 20.12.2020

Zajęcia dydaktyczne

01.10.2019 – 06.12.2019

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

31.10.2019 – 01.11.2019

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego

09.12.2019 – 16.12.2019

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

17.12.2019 – 19.12.2019

Ostateczny termin wprowadzenia ocen
do systemu USOS oraz dostarczenia
do Dziekanatów protokołów wydrukowanych
z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

20.12.2019

SEMESTR LETNI*

01.03.2020 – 30.09.2020

Zajęcia dydaktyczne

01.03.2020 – 21.06.2020

Przerwa świąteczna

09.04.2020 – 14.04.2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

30.04.2020 – 03.05.2020

11.06.2020 – 12.06.2020

Sesja egzaminacyjna semestru letniego

22.06.2020 – 05.07.2020

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

03.09.2020 – 13.09.2020

Ostateczny termin wprowadzenia ocen
do systemu USOS oraz dostarczenia
do Dziekanatów protokołów wydrukowanych
z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

14.09.2020

Sesja egzaminacyjna semestru letniego dla:
- studentów VI semestru kierunku Dietetyka,

- studentów II, IV oraz VI semestru kierunku Kosmetologia,

- studentów VI semestru kierunku Pielęgniarstwo I stopnia

20.07.2020 – 24.07.2020

Sesja egzaminacyjna semestru letniego dla studentów II semestru kierunku Fizjoterapia

10.08.2020 – 14.08.2020

Sesja egzaminacyjna semestru letniego dla:

- studentów IV i VI semestru kierunku Fizjoterapia,

- studentów II i IV semestru kierunku Pielęgniarstwo I stopnia

14.09.2020 – 21.09.2020

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego dla:

- studentów IV i VI semestru kierunku Fizjoterapia,

- studentów II i IV semestru kierunku Pielęgniarstwo I stopnia

24.09.2020 – 29.09.2020

Ostateczny termin wprowadzenia ocen
do systemu USOS oraz dostarczenia
do dziekanatów protokołów wydrukowanych z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów dla:

- studentów IV i VI semestru kierunku Fizjoterapia,

- studentów II i IV semestru kierunku Pielęgniarstwo I stopnia

30.09.2020

* w semestrze, poza zajęciami dydaktycznymi, studenci zobowiązani są także do realizowania w wyznaczonych terminach, praktyk oraz wszelkich innych form zajęć wynikających z planów i programów studiów poszczególnych kierunków

§ 2
Pozostałe zapisy zarządzenia Rektora PWSIiP Nr 59/19 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 pozostają bez zmian.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor PWSIiP w Łomży
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_53_20.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2020-05-29

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2020-06-01 14:38:41

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 850


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3