Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Rady Uczelni > rok 2021


Uchwała Nr 1/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Na podstawie art. 423 ust.2 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2020. poz.85) oraz  § 18 ust.15 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, uchwala się co następuje:

§ 1
Rada Uczelni wyraża zgodę na ustanowienie odpłatnej jednorazowo służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na stanowiących własność Uczelni działkach o nr 23386/8, 23412/4 i 23416/2 położonych w Łomży przy ul. Akademickiej pod urządzenia elektroenergetyczne w postaci przyłączy kablowych  nN 0,4 kV zajmujących łączną powierzchnię ok. 66,03 m2 na w/w działkach.

§ 2
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w § 1 polegać będzie na:
1)    znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa w
§ 1, służących do przesyłu energii elektrycznej i prowadzenia za ich pomocą dystrybucji energii elektrycznej,
2)    prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń elektroenergetycznych wraz z prawem nieograniczonego i niezakłóconego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników PGE Dystrybucja S.A. oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi PGE Dystrybucja S.A. posługuje się w związku z prowadzoną działalnością,
3)    utrzymywaniu w granicach służebności ograniczeń w zakresie zabudowy nieruchomości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz nie sadzeniu w granicach służebności drzew i krzewów wraz z powstrzymywaniem się z grodzeniem tego terenu.

§ 3
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w § 1 stanowiącej własność PWSIiP w Łomży nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 3 142,00 zł (słownie: trzy tysiące sto czterdzieści dwa złote 00/100) netto powiększonym o należny podatek VAT. Operat szacunkowy z określenia wartości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, opisanej w  § 1  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4
Uchwałę przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Uczelni PWSIiP w Łomży
prof. dr hab. Jan Miłosz Zarzycki
 

Załączniki:
  1.  Uchwała RU Nr_1_2021.pdf
Wytworzył:  Rada Uczelni

Dokument z dnia:2021-03-11

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2021-03-16 14:10:18

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 126


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3