Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2021


Zarządzenie Nr 17/2021 w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora nr 86/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 10 ust. 6 pkt. 22 w związku z § 11 ust. 1 Statutu PWSIiP w Łomży, § 1 ust. 2 Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w porozumieniu z Samorządem Studenckim zarządza się co następuje:

§ 1
W Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży wprowadza się następującą zmianę:

§ 10 ust. 3 „Wypłata przysługującego stypendium za miesiąc październik w danym roku akademickim może nastąpić w kolejnym miesiącu, jednak nie później niż w ostatnim dniu listopada.”
otrzymuje brzmienie:

§ 10 ust. 3 „Wypłata przysługującego stypendium za miesiąc październik w danym roku akademickim może nastąpić w kolejnym miesiącu, jednak nie później niż w ostatnim dniu listopada. Wypłata przysługującego stypendium za miesiąc marzec studentom, których studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego może nastąpić w kolejnym miesiącu, jednak nie później niż w ostatnim dniu kwietnia.”

§ 2
Tekst jednolity Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP    
 

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_17_21.pdf
  2.  Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSIiP w Łomży.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2021-03-19

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2021-03-29 12:30:42

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 115


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3