lms header

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego:

 • do 30 września 2019r. - złożenie wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu. Deklaracje uczniowie i absolwenci składają do dyrektora szkoły.
 • do 7 lutego 2020r. - uczniowie składają deklaracje ostateczne przystąpienia do egzaminu. Deklaracje uczniowie i absolwenci składają do dyrektora szkoły.
 • do 31 grudnia 2019r. - absolwenci mogą złożyć do dyrektora uzasadnione wnioski o przystąpienie do egzaminu w innej szkole niż, ta którą ukończyli

Dostosowanie warunków i form egzaminu:

 • do 30 września 2019r. - złożenie wraz z deklaracją dokumentów uprawniających do dostosowania form i warunków egzaminu
 • do 7 lutego 2020r. - złożenie brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

Szczegółowe informacje na temat dostosowań warunków i form egzaminu maturalnego znajdują się w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 

Struktura egzaminu maturalnego:

Część pisemna - obowiązkowa Próg zaliczenia 30% punktów

Część ustna - obowiązkowa Próg zaliczenia 30% punktów

Język polski

Język obcy nowożytny - wybrany przez ucznia

Matematyka

Język polski

Język obcy nowożytny - wybrany przez ucznia

Przedmiot dodatkowy - bez progu zaliczenia

Uczeń ma obowiązek przystąpienia do egzaminu z minimum jednego przedmiotu dodatkowego.

Uczeń może przystąpić do egzaminów z maksimum 5 przedmiotów.

Szczegółowy harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajduje się w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku;

Warto zapoznać się również z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami ( Dz. U 2019 poz. 1078);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz. U. 2019 poz.736);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, 1128, 1590, 1655, 1696.)

Z zapisów ustawy o opiece zdrowotnej wynika, że

 • Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.
 • Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
 • Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia.  
 • W Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej. Profilaktyczną opiekę zdrowotna nad uczniami sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania. Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta. 
 • Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami sprawowana jest w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletniego ucznia. 
 • Opieka stomatologiczna wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.