lms header

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,uprzejmie informuję, że zainteresowani uczniowie mogą odebrać świadectwa promocyjne w dniu zakończenia zajęć - 26 czerwca 2020 r. w budynku szkoły, w sali gimnastycznej. Wręczanie świadectw przez wychowawców poszczególnych klas odbędzie się wg poniżej przedstawionego harmonogramu:

 • Klasa IA – godz. 8.00
 • Klasa II – godz. 9.00
 • Klasa IC - godz. 10.00
 • Klasa IB - godz. 11.00

Świadectwa można też odebrać w kolejnych dniach, w sekretariacie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem sekretariatu lub w kolejnym roku szkolnym.Przypominam o zachowaniu zasad reżimu sanitarnego: zachowaniu dystansu społecznego 1,5m – 2m, założenia maseczek/przyłbic osłaniających usta i nos, dezynfekowania rąk przy wejściu do budynku.

Iwona Puciłowska
Dyrektor

 1. Zdający zgłasza się w danym dniu na egzamin nie później niż 30 minut przed jego rozpoczęciem. Każdy zdający musi okazać dowód tożsamości, w celu sprawdzenia danych osobowych, w tym PESEL.
 2. Każdy zdający przynosi własny długopis i inne pomoce określone w komunikacie dyrektora CKE. Szkoła zapewnia słowniki na egzamin z języka polskiego oraz tablice matematyczne i fizyko – chemiczne.
 3. W dniu egzaminu zdający oczekują przed wejściem do szkoły ( drzwi przy sali gimnastycznej) zachowując minimum 1,5 m odległości i mają zakryte usta i nos.
 4. Wchodzenie na salę egzaminacyjną ( sala gimnastyczna ) rozpocznie się 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia egzaminu.

Wytyczne MEN i GIS, dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 5. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą ustawia ją na podłodze obok swojego stolika.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, w wyznaczonym przez dyrektora szkoły pomieszczeniu.
 9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  2) wychodzi do toalety
  3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 12. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 13. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 14. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż
  do 29 maja 2020 r.
 15. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

 

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego:

 • do 30 września 2019r. - złożenie wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu. Deklaracje uczniowie i absolwenci składają do dyrektora szkoły.
 • do 7 lutego 2020r. - uczniowie składają deklaracje ostateczne przystąpienia do egzaminu. Deklaracje uczniowie i absolwenci składają do dyrektora szkoły.
 • do 31 grudnia 2019r. - absolwenci mogą złożyć do dyrektora uzasadnione wnioski o przystąpienie do egzaminu w innej szkole niż, ta którą ukończyli

Dostosowanie warunków i form egzaminu:

 • do 30 września 2019r. - złożenie wraz z deklaracją dokumentów uprawniających do dostosowania form i warunków egzaminu
 • do 7 lutego 2020r. - złożenie brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

Szczegółowe informacje na temat dostosowań warunków i form egzaminu maturalnego znajdują się w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 

Struktura egzaminu maturalnego:

Część pisemna - obowiązkowa Próg zaliczenia 30% punktów

Część ustna - obowiązkowa Próg zaliczenia 30% punktów

Język polski

Język obcy nowożytny - wybrany przez ucznia

Matematyka

Język polski

Język obcy nowożytny - wybrany przez ucznia

Przedmiot dodatkowy - bez progu zaliczenia

Uczeń ma obowiązek przystąpienia do egzaminu z minimum jednego przedmiotu dodatkowego.

Uczeń może przystąpić do egzaminów z maksimum 5 przedmiotów.

Szczegółowy harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajduje się w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku;

Warto zapoznać się również z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami ( Dz. U 2019 poz. 1078);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz. U. 2019 poz.736);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, 1128, 1590, 1655, 1696.)

Z zapisów ustawy o opiece zdrowotnej wynika, że

 • Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.
 • Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
 • Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia.  
 • W Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej. Profilaktyczną opiekę zdrowotna nad uczniami sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania. Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta. 
 • Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami sprawowana jest w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletniego ucznia. 
 • Opieka stomatologiczna wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.