lms header

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022, w okresie od 2.09.2021 r. do 22.12.2021 r. zostaną zorganizowane dla uczniów Liceum Mistrzostwa Sportowego zajęcia wspomagające, których celem jest wspomaganie uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności  z wybranych obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.  Podstawę prawną organizacji zajęć stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki  z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 ( DZ. U. z 2021 r. poz. 983) oraz rozporządzenie w sprawie zmiany cytowanego rozporządzenia ( Dz. U z 2021r poz.1334). 

Wykaz zajęć wspomagających

Klasa

Przedmiot

Liczba godzin

Termin realizacji

Klasa I

 

matematyka

10

2.09.2021 r. – 22.12.2021r.

język polski

5

2.09.2021 r. – 22.12.2021r.

Klasa II

 

matematyka

10

2.09.2021 r. – 22.12.2021r.

język polski

5

2.09.2021 r. – 22.12.2021r.

Klasa IIIA

matematyka

10

2.09.2021 r. – 22.12.2021r.

język polski

5

2.09.2021 r. – 22.12.2021r.

Klasa IIIC

matematyka

10

2.09.2021 r. – 22.12.2021r.

język polski

5

2.09.2021 r. – 22.12.2021r.

W celu potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach należy wypełnić deklarację i złożyć najpóźniej do dnia 1 września 2021 r. wychowawcy klasy lub  sekretariacie szkoły.

Deklaracja

Procedura

Aby zalogować się do systemu należy w prawym górnym rogu strony https://elms.pwsip.edu.pl/ wybrać link "Zaloguj się".

Podać właściwe dane logowania, oraz wcisnąc przycisk "Zaloguj sie".

https://portal.librus.pl/

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami ( Dz. U 2019 poz. 1078);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz. U. 2019 poz.736);
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, 1128, 1590, 1655, 1696.)

Z zapisów ustawy o opiece zdrowotnej wynika, że

  • Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.
  • Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
  • Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia.  
  • W Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej. Profilaktyczną opiekę zdrowotna nad uczniami sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania. Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta. 
  • Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami sprawowana jest w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletniego ucznia. 
  • Opieka stomatologiczna wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.