lms header

 

Harmonogram 2020/2021

Opracowany na podstawie komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.05.2020 r. Podstawa prawna: § 11b ust. 2rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późń. zm.) ogłasza się

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 1

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły

od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

 2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00

 3

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, fizycznej

do 12 czerwca 2020 r.

 4

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

I termin: od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 r.
II termin: do 30 lipca 2020 r.

*Dyrektor szkoły określi szczegółowy termin prób sprawności fizycznej.

 5

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

I termin: do 9 lipca 2020 r.
II termin: do 31 lipca 2020 r.

 6

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 7

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

 8

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

 9

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020 r.

 10

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

|*od 13 sierpnia do 18sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

*W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

 11

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r. - do godz. 14.00

 12

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

 13

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20 sierpnia 2020 r.

 14

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22 sierpnia 2020 r.

 15

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 16

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

 17

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 18

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 możliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

Nabór na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych

Dyscypliny szkolenia sportowego:

 • piłka nożna
 • piłka ręczna dziewcząt
 • boks
 • lekkoatletyka

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:

 • język angielski
 • biologia

Języki obce:

 1. Język angielski - kontynuacja
 2. Język niemiecki - kontynuacja

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • biologia

Nabór do szkoły odbywa się w elektronicznym systemie naboru Miasta Łomża. Dostęp do systemu naboru nastąpi w czerwcu 2020 r.

L.p.

Dyscyplina sportowa

I Termin 

I Termin

II Termin*

Miejsce przeprowadzania sprawdzianu

1.       

Piłka nożna

29.06.2020 r. godz. 10:00
[20 kandydatów]

30.06.2020 r. godz. 10:00
[20 kandydatów]

21.07.2020 r. godz. 10:00 

Stadion ze sztuczna murawą MOSiR, ul. Zjazd 17 Łomża

2.       

Piłka ręczna

01.07.2020 r. godz. 10:00

 

22.07.2020 r. godz.10:00

Sala gimnastyczna Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży, ul. Wiejska 16

3.       

Lekkoatletyka

01.07.2020 r. godz. 10:00

28.07.2020 r. godz. 10:00

22.07.2020 r. godz. 10:00 

Stadion MOSiR, ul. Zjazd 17 Łomża

4.       

Boks

01.07.2020 r. godz. 10:00

28.07.2020 r. godz. 10:00

22.07.2020 r. godz.10:00

Sala gimnastyczna Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży,  ul. Wiejska 16

 

 • Próby sprawności fizycznej przeprowadzone są na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone w szkole szkolenie sportowe: boks lub piłka nożna lub piłka ręczna lub lekkoatletyka. 
 • W terminie od 15 do 27 czerwca 2020 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły formularz zgłoszeniowy na testy sprawności fizycznej. 
 • Do prób sprawności fizycznej zostaną dopuszczeni tylko ci kandydaci, którzy wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły/ formularzem zgłoszeniowym na testy sprawności fizycznej, przedstawią orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia. 
 • Wypełniony formularz z załączonym skanem orzeczenia lekarskiego należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Na testy sprawności fizycznej kandydaci zgłaszają się ubrani w stroje sportowe. 

Nabór do szkoły odbywa się w elektronicznym  systemie naboru Miasta Łomża: https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolaponadpodstawowa/Info/102717

Ważne informacje:

Załączniki do pobrania: