Drukuj
Kategoria: Aktualne

Istotne Warunki Zamówienia

ZAŁĄCZNIKI SKŁADAJĄCE SIĘ NA INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
  2. Wzór umowy - załącznik nr 2
  3. Formularz ofertowy - załącznik nr 3
  4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 4
  5. Wykaz wykonywanych usług – załącznik 5
  6. Wykaz osób  – załącznik nr 6
  7. Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 7
  8. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 8

Zawiadomienie o wynikach postępowania