Drukuj
Kategoria: Aktualne

Informacje o ogłoszeniu
Istotne Warunki Zamówienia

ZAŁĄCZNIKI SKŁADAJĄCE SIĘ NA INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
  2. Wzór umowy - załącznik nr 2
  3. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3
  4. Formularz ofertowy - załącznik nr 4
  5. Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 5
  6. Wykaz wykonywanych usług – załącznik 6
  7. Wykaz osób  – załącznik nr 7
  8. Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 8
  9. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 9

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia