Drukuj
Kategoria: Aktualne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zwana w dalszej części ZAMAWIAJĄCYM, zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na : Wykonanie przebudowy i adaptacji wybranych pomieszczeń I-go piętra budynku AZSP przy PWSIiP w Łomży ul. Wiejska 16, na potrzeby powstającego Centrum Symulacji Medycznej.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty – do 13.07.2017r

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem w/w robót budowlanych jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowaniu i przystosowaniu trzech pomieszczeń budynku przy ul. Wiejskiej 16, w celu uruchomienia w w/w pomieszczeniach pracowni dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa.

Zakres robót obejmuje w szczególności wykonanie:

a. robót ogólnobudowlanych w tym wymiany wykładzin z wykonaniem warstwy samopoziomującej, naprawienie ubytków i roboty malarskie ścian i sufitów, wykonanie w ścianach otworów drzwiowych i przebić instalacyjnych, wykonanie ścianek G-K, montaż stolarki drzwiowej,
b. robót instalacyjnych elektrycznych, teletechnicznych polegających na wykonaniu okablowania i wyposażenia w sprzęt elektrycznej instalacji gniazdowej, gniazd zasilania DATA, instalacji internetowej, kablowe przyłącza głośnikowe, mikrofonowe, instalacji kontrolo dostępu, itp.
c. robót instalacyjnych sanitarnych polegających na przeniesieniu lub zamontowaniu od nowa instalacji wody ciepłej, zimnej i kanalizacyjnych dla potrzeb zlewozmywaków lub umywalek, zamontowanie osprzętu.
Szczegółowy zakres robót określa ściśle dołączona dokumentacja techniczna w postaci projektu budowlanego, branżowych projektów wykonawczych i przedmiarów robót oraz Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót stanowiące załączniki do niniejszego zaproszenia.

Rektor
dr hab. Robet Charmas

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert.
  2. Pełna treść zaproszenia do złożenia ofert wraz załącznikami nr 1 i 2.
  3. Formularz ofertowy.
  4. Przedmiary robót.
  5. „Ślepe” kosztorysy.
  6. Projekty Wykonawcze.
  7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.