Drukuj
Kategoria: Aktualne

z podziałem na następujące części:
Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Zapytanie ofertowe

Wykaz załączników stanowiących integralną część zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka.
2. Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, dotyczący części I zamówienia.
3. Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, dotyczący części II zamówienia.
4. Załącznik 1c: Wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia w systemie sum stałych (Wykaz budynki i budowle oraz zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe – Zakładka nr 1; Wykaz pojazdów – Zakładka nr 2 ),  dotyczy cz. I,  cz. II  zamówienia.   
Zamawiający informuje, iż każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert może wystąpić o przesłanie szczegółowego wykazu maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz wykazu  sprzętu elektronicznego. Zamawiający udostępni dokumenty   zgodnie z przyjętym sposobem porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami opisanym w punkcie 9.
5. Załącznik nr 2:  Formularz „ Oferta ”.
6. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
7. Załącznik nr 4: Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy);
8. Załącznik nr 5: Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczące części I i II  zamówienia.
9. Załącznik nr 6: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części I zamówienia.
10. Załącznik nr 7  – Wzór umowy, dotyczący części I zamówienia;
11. Załącznik nr 7a – Wzór umowy, dotyczący części II zamówienia;

Wyjaśnienia

Wyjaśnienie treści zapytania

Wyjaśnienie treści zapytania nr 2

Zawiadomienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty