Drukuj
Kategoria: Aktualne

Ogłoszenie o zamówieniu
Istotne Warunki Zamówienia
Załączniki:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  2. Wzór umowy
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie o braku powiązań
  5. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Zawiadomienie o wynikach postępowania