Drukuj
Kategoria: Aktualne

Ogłoszenie nr 2020-2160-19919 z 02.12.2020r

IWZ

ZAŁĄCZNIKI SKŁADAJĄCE SIĘ NA INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
  2. Wzór umowy - załącznik nr 2
  3. Formularz ofertowy - załącznik nr 3
  4. Formularz jakościowy - załącznik nr 4
  5. Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 5
  6. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 6

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania