Drukuj
Kategoria: Aktualne

Dostawa sprzętu medycznego do Centrum Symulacji Medycznej

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia

Załączniki składające się na integralną część SIWZ:

  1. Wzór umowy - załącznik nr 1
  2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2
  3. Formularz oferty - załącznik nr 3
  4. Oświadczenie - załącznik nr 4
  5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5
  6. Formularz jakościowy – załącznik nr 6
  7. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 7 

Wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ  z dnia 28.06.2019
Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ)  po zmianach z dnia 28.06.2019
Formularz jakościowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) po zmianach z dnia 28.06.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.06.2019

Infrmacja z sesji otwarcia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 3

Zawiadomienie o wynikach postępowania w zakresie zadania 1