Drukuj
Kategoria: Aktualne

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ

Załączniki składające się na integralną część SIWZ

  1. Wzór umowy - załącznik nr 1
  2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2
  3. Formularz oferty - załącznik nr 3
  4. Oświadczenie - załącznik nr 4
  5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5
  6. Formularz jakościowy – załącznik nr 6
  7. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 7

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 24.07.2019 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wynikach postępowania.- zadanie 1

Zawiadomienie o wynikach postępowania.- zadanie 2