Drukuj
Kategoria: Aktualne

Ogłoszenie nr 2020-3576-23405

IWZ

ZAŁĄCZNIKI SKŁADAJĄCE SIĘ NA INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
  2. Formularz ofertowy - załącznik nr 2
  3. Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 3
  4. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia